Algemene voorwaarden

Alle tussen Van Stal en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
Cursisten zijn zij die deze overeenkomst aangaan met de eigenaar van de paarden- en hondenschool.
In het geval van de hondenschool dient bij de eerste les de cursist het entingsboekje/dierenpaspoort betreffende de entingen van de hond te overleggen.
Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
Toezeggingen van personeelsleden van de paarden- en hondenschool zijn slechts bindend indien de eigenaar deze achteraf mondeling of schriftelijk heeft bekrachtigd.
– De cursisten dienen er zorg voor te dragen dat hun honden op het juiste tijdstip de juiste inentingen ontvangen; alle inentingen die gezien de leeftijd van de hond noodzakelijk zijn. Honden die niet op de juiste manier zijn ingeënt mogen niet deelnemen aan de cursus.
– U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade die u en uw hond kunnen veroorzaken.
– Deelname aan de cursussen is geheel voor eigen risico.
– Hondenschool Van Stal is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door Hondenschool Van Stal.
– Hondenschool Van Stal is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door u of uw hond aan derden voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door Hondenschool Van Stal.
– U dient voor de aanvang van de cursus een WA-verzekering afgesloten te hebben. Let op dat ook uw hond(en) is (zijn) meeverzekerd

Artikel 2 – Cursus
De paarden- en hondenschool is gesloten op officiële feestdagen.
De cursisten dienen altijd de cursusgelden cash, per pin of per bank te voldoen, voor of bij aanvang van de cursus. Pas na ontvangst van het cursusgeld is de inschrijving definitief.
Inschrijving middels een inschrijfformulier op de paarden- en hondenschool dan wel via de website of telefonisch, indien cursist alle persoonlijke gegevens en in het geval van de hondenschool, de gegevens van de hond heeft opgegeven, verplicht de cursist tot betaling van het verschuldigde cursusgeld. Annuleren is mogelijk tot 5 dagen voor aanvang van de cursus. Betaalde cursusgelden zullen dan, met aftrek van 10 euro administratiekosten en eventueel kosten van aangeleverd cursusmateriaal, worden gerestitueerd. Bij annuleringen na 5 dagen voor aanvang van de cursus zal er geen cursusgeld worden gerestitueerd.
De paarden- en hondenschool heeft het recht cursisten de cursus te weigeren als:
– de cursus niet betaald is.
– de hond niet met andere honden in de groep kan.
– een cursist de cursus verstoort.
– een cursist gebruik maakt van correctieve middelen (vb. slipketting, prikband, anti trektuig, stroomband) of fysiek geweld in de omgang, opvoeding en training van de hond of paard.
Indien door ziekte (van de cursist, hond of paard) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden getoond. Na overleg van deze verklaring zal, als het een geldige reden betreft, het cursusgeld naar rato worden gerestitueerd vanaf het moment van de overlegging. Het gaat hier om het bedrag na aftrek van de kosten van geleverd cursusmateriaal en administratiekosten.
Als door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de paarden- en hondenschool, dan wordt het resterende cursusgeld –na aftrek van de kosten van geleverd cursusmateriaal- aan de cursist gerestitueerd.
Inhaallessen zijn in geval van ziekte of omstandigheden van overmacht zonder extra kosten alleen mogelijk als er in de daaropvolgende cursus niet vol zit. De datum en tijden van deze inhaallessen worden in overleg met de trainer en naar mogelijkheden van de trainer ingepast.
Indien door ziekte of overmacht van de trainer lessen uitvallen, kunnen deze altijd ingehaald worden, in overleg en naar mogelijkheden van de trainer.
De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. Van Stal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, letsel, opgelopen op het terrein van de paarden- en hondenschool.

Artikel 3 – Privélessen, consulten
Overeenkomst/opdracht tot privéles/consult kan aangegaan worden door te reageren op een aanbod van de paarden- en hondenschool middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, telefoonnummer van zichzelf evenals naam, ras en leeftijd van de hond of paard opgeeft.
De cursist ontvangt na aanmelding mondelinge bevestiging van de gemaakte afspraak van privéles/consult.
De door Van Stal gemaakte reiskosten worden gerekend als een lesuur gerekend vanaf Van Stal en worden in rekening gebracht bij de cursist.
Afspraken dienen minstens 48 uur van tevoren te worden geannuleerd.
Bij annuleren van een afspraak 48 uur of minder van tevoren wordt 50% van het bedrag van de privéles/consult in rekening gebracht.
Een privéles/consult dient volledig betaald te worden indien er opdracht is gegeven. Cursist is verplicht dit contant te voldoen aan het eind van ieder privéles/consult.

Artikel 4 – Reglement van orde
Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de les op de hoogte te stellen.
Honden dienen voor aanvang van de cursus te zijn uitgelaten. Indien de hond zijn behoefte doet op of rond het terrein van de paarden- en hondenschool, dient cursist dit zelf op te ruimen.
Op het terrein van de paarden- en hondenschool dienen de honden –behoudens uitdrukkelijk verzoek van de trainer‐ aangelijnd te zijn.
Alle honden dienen op het juiste tijdstip de juiste inentingen te ontvangen, dit in overleg met de dierenarts. Hier dient de cursist de zorg voor te dragen en dit dient gecontroleerd te worden door de trainer.
Als de hond loops of lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de trainer alvorens hij/zij op de les verschijnt. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen de trainer en de cursist dient voor rekening van de cursist overleg gepleegd te worden met een dierenarts.
De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA‐verzekering van de cursist.
In overleg met de trainer is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, docht uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan bovengenoemde gedragsregels en aanwijzingen van de trainer.

Artikel 5 – Adviezen
Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond of paard advies vragen aan Van Stal.
Het verkregen advies is gebaseerd op uitgebreide en deskundige ervaringen van Van Stal.
Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Van Stal. De bezitter/eigenaar van de hond of paard blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond of paard, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden zoals onder Artikel 4 genoemd.

Bovenstaande voorwaarden gelden vanaf 01 -11- 2015

Nederlands NL English EN